Pályázat kiírás

Ötletpályázat digitális megoldásokra - A 12-22 éves korosztály támogatására és életének sikerességéért

Az OTP Fáy András Alapítvány (az Alapítványról információk a www.fayotletpalyazat.hu/alapitvanyrol linken találhatók) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az OTP Bank támogatásával – Ötetpályázatot ír ki olyan digitális termék- vagy szolgáltatás ötletének megtalálására, amely a 12-22 éves korosztály számára jelentős értéket képviselhet a következők alapján:

 • Használatában, megjelenésében vonzó
 • Beépülhet a mindennapjaikba, valami pluszt hozzá tehet akár iskolai, munkahelyi vagy éppen akár szabadidős elfoglaltságukhoz
 • Pénzügyi ismeretüket, gazdálkodási tapasztalatukat és gazdasági tudásukat gyakorlatiasan fejleszti
 • Életútjukat támogathatja, életpályájukra pozitív hatással lehet
 • Amit akár szívesen megosztanának másokkal, megmutatnak kortársaiknak

A pályázat célja, hogy a Kiíró olyan új ötleteket, terveket találjon és díjazzon, amelyek a fenti céloknak megfelelnek és hosszú távon – direkt vagy indirekt módon – hozzájárulnak a fiatalok gyakorlatias pénzügyi ismereteinek növeléséhez, jövőtudatos viselkedésének és szemléletmódjának kialakulásához.

Mindezzel hozzájárul, hogy a 12-22 éves korosztály megfelelő pénzügyi ismeretek és tapasztalatok birtokában magabiztos és sikeres generációként jelenjen meg társadalmunkban. Könnyebb és örömtelibb legyen számukra az átmenet a gyermekkorból a felnőtt korba, illetve, hogy olyan eszközt, eszközöket, lehetőséget biztosíthasson számukra, amelyek mindezt támogathatják.

A Kiíró direkt nem jelöl ki sem szakmai területeket, sem irányokat a Pályázók számára. Mindezt azért teszi, hogy az élet bármely területéről érkezzenek megvalósítható pályaművek, jó gondolatok, tervek és ötletek. Csupán az a fontos, hogy az ötlet legyen megvalósítható (reális), méghozzá digitális területen, illetve természetesen legyen új, innovatív, valamint valamilyen módon érintse a pénzügyi kultúrafejlesztést.

A célcsoport, annak élethelyzetének és mindennapjainak e projekt kiírói szempontjainak jobb megismeréséhez és megértéséhez a www.fayotletpalyazat.hu oldalon található személyleírások (célcsoportok, personák) jelenthetnek segítséget.

Pályázók köre

A jelen pályázaton egyének, csapatok (például családok, szakmai csoportosulások, kollégiumi szobatársak, stb.) illetve cégek, önálló jogi és nem jogi személyek is elindulhatnak.

Azaz pályázhat:
 • Bármilyen 14 évét betöltött magánszemély (kivéve az OTP Fáy András Alapítvány alkalmazottai és azok hozzátartozói, illetve a pályázat megvalósításában résztvevők és azok hozzátartozói).
 • A 14 és 18 év közötti kiskorúak regisztrációja csak törvényes képviselőjük megfelelően igazolt módon megadott hozzájárulásával lehetséges.
 • Jogi forma nélküli csapat (család és egyéb formáció) Az összes, a pályázat elkészítésében részt vevő és díjazásra számító tag, csapattag előzetes megnevezésével)
 • Törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vagy más egyéb jogi személy.
Az Ötletpályázat menetrendje
Az Ötletpályázat a következő menetrend alapján valósul meg:
 • Ötletpályázat kiírása: 2017. november 2.
 • Pályázatok leadásának határideje: 2018. január 15.
 • Ötletek előszűrése, az értékelési szempontok alapján legígéretesebb pályázatok (ötletek) kiválasztása a felkért szakmai zsűri által: 2018. január 22.
 • Mentor Program a legígéretesebb digitális ötleteket benyújtó pályázókkal (mentori találkozók, prezentációk): 2018. január 29. – február 9.
 • Döntő - a legígéretesebb pályaművek végleges prezentálása, eredményhirdetés: 2018. február 15.

Az Ötletpályázathoz szervesen nem tartozó, de fontos információ – az Ötletpályázat utóélete:

Az OTP Fáy András Alapítvány az EMMI és az OTP Bank támogatásával az Ötletpályázatot követően – 2019-ig – megvalósítja a számára elfogadható, kiválasztott és díjazott pályázati ötletet vagy ötleteket.

Díjazás

Az Ötletpályázat összdíjazása bruttó 38 millió Forint, amely a versenypályázatra beküldött, formailag elfogadott pályamunkák között a következő módon oszlik meg:

 • A pályázat nyertesének díja: bruttó 15 millió Forint
 • Az OTP Fáy András Alapítvány a zsűri javaslata alapján további bruttó 23 millió forintot oszt szét az arra érdemes, a Mentor Programba bekerült pályázók között.
 • A fődíj és a további díjak – a pályázati kiírásnak megfelelően és a megkötendő szerződés szerint – a zsűri által díjazott ötletekkel, felhasználásukkal és megvalósításukkal kapcsolatos jogok ellentételezését szolgálják.
 • A fődíjat és a további díjakat az OTP Fáy András Alapítvány az eredményhirdetést követően - a díjazott pályázó és az Alapítvány között létrejövő szerződésnek megfelelően – 8 munkanapon belül átutalással  kifizeti. A pályázó a megkapott díjat ezt követően szabadon – bármely személyes céljára - és bármikor felhasználhatja.
A Pályázat benyújtásának feltétele

A Pályázók a jelentkezésük elküldésével kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelentkezésük vagy az általuk beküldött ötlet semmilyen szerződést, harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat nem sérti, és azért is, hogy az ötlet más harmadik személy vagy a nyilvánosság számára még nem került feltárásra, más pályázat során benyújtásra.

A Pályázók szintén szavatolják, hogy az ötlet saját szellemi tevékenységük eredményeképpen önállóan létrehozott új, máshol még fel nem tárt, bizalmasan kezelt szellemi alkotás, amely tekintetében jogosultak az alább említett jogok engedésére. Amennyiben az ötlet létrehozatalában bármely harmadik személy részt vett, a pályázó annak beküldésével szavatol, hogy mindezen harmadik személyektől minden olyan hozzájárulást beszereztek és minden az ilyen személyek által esetlegesen támasztott igényt megfelelően rendeztek, amely a jelen Kiírásban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges.

A pályázók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk létrehozott és beküldött, az OTP Fáy András Alapítvány által díjazás céljából kiválasztott ötletekkel az OTP Fáy András Alapítvány vagy más általuk erre feljogosított személy kizárólagosan (a további használatból akár a beküldőt is kizárva) és szabadon rendelkezzék, azt bármilyen módon és mértékben felhasználja bármilyen (pl. területi, időbeli, felhasználásbeli) korlátozás és további díjfizetés nélkül azzal, hogy a jogátruházás/ felhasználás egyéb feltételeit és a díjazás mértékét (odaítélt díjak) a felek egy későbbiekben aláírandó, az OTP Fáy András Alapítvány által elkészítendő szerződésben rögzítik majd, amelynek aláírására – kiválasztása esetén – az adott ötletet beküldő pályázó kifejezett kötelezettséget vállal a pályázat beküldésével.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy ötletük kiválasztása esetén a fent említett szerződés aláírásának megtagadása a pályázatból való kizárást és az esetlegesen megítélt díjazásuk elvesztését eredményezheti az OTP Fáy András Alapítvány döntése alapján.

Amennyiben a jelen pályázati kiírás megszegése, az OTP Fáy András Alapítvány részére engedett jogok gyakorlása, a Pályázó kötelezettség, - vagy szavatossági vállalásai megszegése, vagy egyébként a Pályázó által elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít az OTP Fáy András Alapítvánnyal szemben, a helytállás kötelezettsége kizárólag a pályázatot benyújtót terheli, illetve a pályázatot benyújtó személy vállalja, hogy minden, az OTP Fáy András Alapítvány által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az OTP Fáy András Alapítvány érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az OTP Fáy András Alapítvány jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés alapítvány nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az alapítványnál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A pályázatot benyújtó, fentiek szerint felelős személy köteles az OTP Fáy András Alapítványnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami őt a Pályázó bármely szerződésszegő vagy jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az OTP Fáy András Alapítvánnyal szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden bírságot, kiadást és egyéb költséget.

A pályázók pályázatuk beküldésével vállalják, hogy minden a pályázattal kapcsolatban, az OTP Fáy András Alapítvány által esetlegesen szervezett eseményeken vagy máshol tudomásukra jutott, a pályázatra, más pályázók ötleteire, pályamunkáira, vagy az OTP Fáy András Alapítvány tevékenységére vonatkozó információt, adatot és dokumentumot határozatlan ideig szigorúan bizalmasként kezelnek.

A pályázók kifejezetten elfogadják, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatban semmilyen díjra, költségtérítésre nem jogosultak.

Több természetes személy nevében történő pályázat benyújtásakor a pályázatot benyújtó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a pályázat honlapján elérhetővé tett adatvédelmi tájékoztató tartalmáról megfelelően tájékoztatta valamennyi a pályázattal érintett természetes személyt is, akik érvényes és tájékozott hozzájárulásukat adták a tájékoztatóban jelzett adatkezelésekhez, és a pályázat benyújtója szükség szerint az ezzel kapcsolatos dokumentációt a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

A pályázat benyújtásának módja - formai és tartalmi követelmények

Csak azok a pályaművek kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul megfelelnek a következő elvárásoknak:

 • A pályamű a www.fayotletpalyazat.hu weboldalon keresztül (Jelentkezés menüpont) került benyújtásra a megjelölt módon 2018. január 15. 24.00 óráig.
 • A benyújtott pályázat megfelel minden a kiíró által támasztott bírálati követelményeknek, előírásoknak.
 • A pályamű eleget tesz a www.fayotletpalyazat.hu weboldalon (Jelentkezés menüpont) található adatlap formai és tartalmi követelményeinek.
A zsűri és a zsűri döntése

A zsűri elnöke:

 • Csányi Péter (digitális értékesítési és fejlesztési igazgató - OTP Bank)

A zsűri további tagjai:

 • Dobó Mátyás (termékfejlesztési- és innovációs szakértő; ügyvezető - Endless.Consulting)
 • Gróf Henrik Balázs (oktatás-szakmai igazgató - OTP Fáy András Alapítvány)
 • Ságvári Bence (ifjúságkutató – Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont)

A zsűri csak a formai és tartalmi követelményeknek megfelelt pályaműveket értékeli.

A zsűri egy előre meghatározott szempontrendszer alapján értékeli a pályaműveket. Az értékelési szempontrendszer és az ideális pályamű (ötlet) leírása a www.fayotletpalyazat.hu linken található.

A zsűri és az OTP Fáy András Alapítvány valamennyi, a pályázattal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Információk – ügyfélszolgálat és értesítés

A pályázattal kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések megválaszolására, illetve további információk kérésére a Kiíró OTP Fáy András Alapítvány online ügyfélszolgálatot működtet 2017. november 2. és 2018. február 28. között munkanapokon. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk a www.fayotletpalyazat.hu/ugyfelszolgalat linken találhatóak meg.

A Kiíró OTP Fáy András Alapítvány az ötletek előszűrését követően a megadott elérhetőségek egyikén minden Pályázót értesít a döntéséről.

Budapest, 2017. november 2.

 

Schrankó Péter
ügyvezető igazgató
OTP Fáy András Alapítvány

picture_as_pdfA tájékoztató PDF formátumban letölthető.